Algemene

voor­waarden

Download deze voorwaarden
1. Wat is loupy?

Met LOUPY kan je op een leuke manier geld cadeau doen. Maak een videoboodschap of foto, kies het bedrag en betaal via iDEAL. Daarna kan je de LOUPY naar de ontvanger versturen, bijvoorbeeld via WhatsApp, SMS of e-mail. De ontvanger kan ervoor kiezen om het geld naar zijn rekening over te laten boeken, of om de LOUPY in te wisselen voor een cadeaukaart.

2. Betalen van een LOUPY
 1. Om gebruik te kunnen maken van LOUPY heb je een particuliere Nederlandse betaalrekening nodig. LOUPY mag niet worden gebruikt met een en/of rekening of een zakelijke rekening.
 2. Je kan een LOUPY alleen betalen met iDEAL. De iDEAL opdracht is definitief zodra je deze hebt afgerond, je kan deze dan niet meer terugdraaien. Wij houden het geld maximaal 8 dagen vast op onze tussenrekening. Wordt de LOUPY niet binnen 7 dagen in ontvangst genomen, dan ontvang je het geld terug op je rekening.
 3. Het maximumbedrag per LOUPY is €50. Wij mogen dit wijzigen.
3. Aantal LOUPY’s

Wij mogen het aantal LOUPY’s die je per maand of jaar kan versturen of ontvangen beperken. Op onze website staat hoeveel LOUPY’s je kan versturen of ontvangen.

4. Kosten

Voor het versturen van iedere LOUPY brengen wij €0,25 in rekening. Dit komt bovenop het door jou gekozen bedrag.

5. Geldigheidsduur van een LOUPY
 1. Als je een LOUPY verstuurt heeft de ontvanger 7 dagen om de LOUPY in ontvangst te nemen en een keuze te maken tussen geld of een cadeaukaart. Heeft de ontvanger niet binnen 7 dagen een keuze gemaakt? Dan boeken we het bedrag van de LOUPY terug naar je rekening. En dan verwijderen wij de persoonlijke boodschap.
 2. Totdat de ontvanger de LOUPY in ontvangst heeft genomen is het mogelijk om de LOUPY te annuleren. Je verwijdert dan de (video)boodschap en wij storten het bedrag zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 7 werkdagen, terug op je rekening.
6. Keuze door de ontvanger
 1. De ontvanger kan de LOUPY alleen in ontvangst nemen door de meegestuurde code in te toetsen. Vervolgens kan hij ervoor kiezen om de LOUPY in te wisselen voor een cadeaukaart of het geld op zijn rekening laten storten.
 2. Inwisselen kan voor een cadeaukaart van de aangeboden winkels. In sommige gevallen is de waarde van de cadeaukaart hoger dan de waarde van de LOUPY.
 3. Als de ontvanger het geld op zijn rekening wil laten storten dan moet hij daarvoor zijn eigen betaalrekening opgeven. Hiervoor is een identificatiebetaling van €0,01 met iDEAL vereist, hiervoor is een Nederlandse betaalrekening nodig.
7. Persoonlijke (video)boodschap

Als je een persoonlijke (video)boodschap toevoegt aan je LOUPY, dan is deze door de ontvanger op te slaan bij het in ontvangst nemen. Nadat de ontvanger de LOUPY in ontvangst heeft genomen wordt de (video)boodschap door ons verwijdert. Rabobank staat niet in voor verdere verspreiding van de videoboodschap door de ontvanger of anderen.

8. Data
 1. Wij gebruiken data die wij van je krijgen voor het maken en versturen van de LOUPY. Het is jouw verantwoordelijkheid dat de data die wij van je ontvangen, juist en volledig is. Als de data onvolledig of onjuist is, ben je hiervoor aansprakelijk.
 2. Wij verwerken ook persoonsgegevens. Ons Privacy Statement beschrijft de manier waarop wij en andere groepsonderdelen omgaan met persoonsgegevens. 
9. Derden

Wij zijn bevoegd gebruik te maken van de diensten van derden bij de uitvoering van de overeenkomst. Wij nemen daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht. 

10. Niet toegestaan gebruik

Je bent ervoor verantwoordelijk dat LOUPY niet wordt gebruikt voor zaken die:

 • in strijd zijn met de wet
 • inbreuk maken op rechten van iemand anders
 • om andere redenen onrechtmatig zijn
 • de relatie tussen jou en ons schade toebrengen
 • naar onze mening schade toebrengen of kunnen toebrengen aan onze reputatie of de integriteit van het bankwezen in gevaar brengen.
11. Aansprakelijkheid en schade

1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die – direct of indirect – ontstaat door storingen of fouten in:

 • infrastructuur (zoals bijvoorbeeld elektriciteitsvoorzieningen), of
 • (tele-)communicatieverbindingen (zoals bijvoorbeeld verbindingen voor (mobiele) telefonie en voor (mobiel) internet), of
 • apparatuur, hulpmiddelen en/of programmatuur van de bank of derden, tenzij sprake is van grove schuld of opzet van ons.

2 Zijn wij aansprakelijk tegenover jou? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade die je lijdt. Alleen deze soorten schade zijn directe schade:

 • kosten die u ons ten onrechte heeft betaald, en
 • gemiste rente.

Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade.

3 Daarnaast is onze aansprakelijkheid beperkt tot € 50- per tekortkoming en per reeks van samenhangende tekortkomingen.

4 In andere bepalingen van deze voorwaarden kunnen ook afspraken over aansprakelijkheid en schade opgenomen zijn. Voor zover deze afspraken afwijken van dit artikel, gaan die afspraken voor.

12. Heb je een klacht?
 1. Wij hebben een klachtenprocedure. Uw eigen lokale Rabobank is het eerste aanspreekpunt voor uw klacht. Ben je niet tevreden over de afhandeling van jouw klacht door Rabobank? Maak je klacht dan kenbaar via www.rabobank.nl/klachtenservice. Hier staat ook informatie over de klachtenprocedure en de voorwaarden die daarbij gelden. Of stuur een brief naar: Rabobank Klachtenservice, Antwoordnummer 750, 3500 ZJ Utrecht.
 2. Ben je niet tevreden over de afhandeling van jouw klacht door Rabobank Klachtenservice? Dan kan je jouw klacht voorleggen aan: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Informatie over de klachtbehandeling door het KiFiD vindt u op www.kifid.nl. Je kan jouw klacht ook voorleggen aan de bevoegde rechter.
13. Onze gegevens en onze toezichthouders
 1. Wij zijn statutair gevestigd te Amsterdam. Wij hebben ons hoofdkantoor aan de Croeselaan 18, 3521 CB te Utrecht. In het handelsregister zijn wij ingeschreven onder nummer 30046259. Rabobank is onder meer aanbieder van betaaldiensten en betaal- en spaarrekeningen, kredieten en hypothecaire financieringen. Ook bemiddelen wij in verzekeringen en kredieten.

 2. Onze toezichthouders zijn:
 • De Nederlandsche Bank N.V., Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam Informatie vindt u op www.dnb.nl.
 • De stichting Autoriteit Financiële Markten, Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam Informatie vindt u op www.afm.nl.
 • European Central Bank, Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland Informatie vindt u op www.ecb.europa.eu.
 • Autoriteit Consument en Markt, Muzenstraat 41, 2511 WB Den Haag Informatie vindt u op www.acm.nl.
 • Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag Informatie vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
14. Het depositogarantiestelsel
 1. Het geld op onze tussenrekening valt onder het depositogarantiestelsel. Of je hier een beroep op kunt doen hangt af van je omstandigheden.

 2. Het depositogarantiestelsel garandeert je tegoed als wij onze verplichtingen niet meer kunnen nakomen. Meer informatie over het depositogarantiestelsel en het ‘Informatieblad depositogarantiestelsel’ kunt u vinden op www.rabobank.nl/dgs. Op www.dnb.nl kan je ook meer informatie vinden over het depositogarantiestelsel. Hier vindt u ook welke rekeninghouders een vergoeding op grond van het depositogarantiestelsel kunnen ontvangen. 

15. De taal die van toepassing is

De overeenkomst, de voorwaarden en andere informatie zijn in het Nederlands.

16. Nederlands recht

Op de overeenkomst is alleen het Nederlands recht van toepassing. Als je een conflict voorlegt aan de rechter moet dat een Nederlandse rechter zijn.

17. Wijzigen voorwaarden

Wij hebben het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Als wij dat doen informeren wij je hierover.

Verras vandaag nog iemand met een Loupy